Barion Pixel

Általános szerződési feltételek

Általános Szerződési Feltételek

 

Amennyiben megrendelőként/vásárlóként/felhasználóként kívánja az www.undershield.hu webáruház szolgáltatásait igénybe venni, kérjük, figyelmesen olvassa el az Általános Szerződési Feltételeket (a továbbiakban ÁSZF).

Általános szerződési feltételek a www.undershield.hu webáruház használatához:

 

 1. Irányadó jog
 2. A szerződő felek
 3. Az ÁSZF célja
 4. Az ÁSZF nyelve
 5. Az ÁSZF tárgyi, területi és időbeli hatálya
 6. Az ÁSZF elfogadása a Megrendelő részéről
 7. A Webáruház-szolgáltatás igénybevétele
 8. A szerződés létrejötte

 

 1. Irányadó jog

 

A Webáruház általános szerződési feltételei a Szolgáltató és a vele szerződéses kapcsolatba lépő Vásárló között létrejövő jogviszony általános feltételeit tartalmazza. A jelen ÁSZF-ben nem szabályozott kérdéseket illetően a mindenkor hatályos magyar jogszabályok irányadóak, így különösen:

 

 • az elektronikus kereskedelemi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII tv.
 • az Információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. tv.;
 • az 2013. évi V. tv. a Polgári Törvénykönyvről (a továbbiakban: új Ptk.);
 • a távollevők között kötött szerződésekről szóló 17/1999 (II.5.) kormányrendelet;
  rendelkezései külön kikötés nélkül is irányadóak.

 

 1. Szerződő Felek

 

Az ÁSZF az alábbi Felek között jön létre határozatlan időre:

 

2.1. A Szolgáltató:

Cégnév: Linea Verde Sport Korlátolt Felelősségű Társaság
Rövidített cégnév: Linea Verde Sport Kft.
Székhely: 1223 Budapest, Rózsakert u. 3-11. C. ép.
Képviselője: Blatniczky Zsolt tulajdonos-ügyvezető
Cégjegyzékszám: 01-09-382649
Nyilvántartó Cégbíróság: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága

Szerződés nyelve: magyar
Adószám: 29186657-2-43
Közösségi adószám: HU29186657
Számlavezető pénzforgalmi szolgáltató: Raiffeisen Bank Zrt.
Pénzforgalmi számla száma: 12012204-01762365-00100001

Telefonszám: +36 30 878 6499
E-mail: ciao@undershield.hu
Weboldal: www.undershield.hu
Kapcsolattartó neve: Blatniczky Zsolt a továbbiakban, mint Szolgáltató

2.2. A Vásárló:

 

Az a természetes vagy jogi személy, aki a Webáruház-szolgáltatást Magyarország területén veszi igénybe, azaz a Webáruház internetes felületén regisztrálja magát, és e felületen keresztül árut, szolgáltatást rendel, vásárol. A továbbiakban, mint Vásárló.

 

2.3. A Szállító:

GLS GENERAL LOGISTICS SYSTEMS HUGARY KF. (2351 Alsónmedi GLS Európa u.2.; Cgj: 13-09-111755) (Továbbiakban: Futárszolgálat ) A Futárszolgálat áruinkat a saját általános szerződési feltételei alapján szállítja, a webáruházban a befejezett rendelés szerint közölt, valamint a Szállítás menüpontja alatt megtekinthető árakon.

 

 1. Az ÁSZF célja
  A Szolgáltató által meghatározott ÁSZF célja, hogy:
  – részletesen szabályozza a Webáruház-szolgáltatásai és annak igénybevételével kapcsolatos feltételeket;
  – a Szolgáltató és a Vásárló szerződéses jogait és kötelezettségeit;
  – és egyéb, a Webáruház-szolgáltatással összefüggő lényeges körülményeket.

 

 1. Az ÁSZF nyelve
  A szerződés nyelve: magyar

 

 1. Az ÁSZF tárgyi, területi és időbeli hatálya 

 

a.) Tárgyi hatály.

 

Az ÁSZF kiterjed:

– minden olyan “elektronikus kereskedelmi szolgáltatásra”, amelyet a Szolgáltató a webáruházon keresztül nyújt a Vásárló részére; továbbá
– ehhez kapcsolódóan a Szolgáltató és Vásárló jogaira, kötelezettségeire.
– továbbá a Webáruház működésének minden lényeges paraméterére;

 

 1. b) Területi hatály

 

A jelen ÁSZF alapján a Szolgáltató a Webáruház-szolgáltatást kizárólag – tekintet nélkül az internet globális jellegére – “Magyarország területére irányuló” szolgáltatásként nyújtja és kizárólag a Webáruház internetes oldalán keresztül leadott, szállítási címként Magyarország területére címzett megrendeléseket fogadja el. Magyarország területén kívüli postai, illetve egyéb címre történő szállítás lehetőségét a Szolgáltató kizárja. Minden ilyen megrendelés – függetlenül a külföldről történő rendelés fennállásának lehetőségétől – érvénytelennek minősül és automatikusan törlésre kerül.

 

 1. c) Időbeli hatály

 

Az ÁSZF és annak minden módosítása a Szolgáltató által a webáruház honlapján nyilvánosságra hozatalától, annak “közzétételétől” hatályos, és annak Szolgáltató általi visszavonásáig, avagy az ÁSZF következő módosításáig érvényes. Az ÁSZF mindaddig hatályban marad, amíg a Szolgáltató a Webáruház-szolgáltatást biztosítja.

 

 1. Az ÁSZF elfogadása a Megrendelő részéről

 

Az ÁSZF Vásárló által történő elfogadása a Webáruház-szolgáltatás igénybevételének előfeltétele. A feltételek elfogadásának minősül, ha a Vásárló a szolgáltatást igénybe veszi, azaz a webáruház honlapján megrendelést ad le, vásárol, és az ÁSZF megismeréséről, elfogadásáról akként nyilatkozik, hogy az internetes felületen erre megjelölt rubrikát bejelöli.

 

 1. A Webáruház-szolgáltatás igénybevétele

 

Szolgáltató a Vásárló részére az alábbi feltételek szerint nyújtja a Webáruház-szolgáltatást.

 

7.1. A Webáruház-szolgáltatás területi hatálya:

 

A Szolgáltató által nyújtott Webáruház-szolgáltatás kizárólag Magyarország területére irányuló szolgáltatásnak minősül!

 

7.2. A megrendelés/vásárlás véglegesítéséhez szükséges adatok:

 

 • Élő és érvényes e-mail cím
 • A vásárló neve
 • Szállítási címe
 • Számlázási címe
 • Telefonszáma

 

7.3. A rendeléshez szükséges további adatok:

 

 • Szállítás módja
 • Fizetés módja

 

7.4. A szolgáltatás igénybevétele

 1. A megrendelések leadása a Webáruházban kizárólag elektronikus úton lehetséges a www.undershield.hu weboldalon. A Webáruházban megtalálható termékek Vásárlók részére kizárólag online rendelhetők meg.
 2. A termékek mellett feltüntetett ár az adott árucikk bruttó vételára, amely már az általános forgalmi adót is tartalmazza, azonban nem tartalmazza a házhozszállítás díját.
 3. Amennyiben valamely termék ára minden gondosság ellenére hibásan kerül feltüntetésre – különösen a nyilvánvaló elírások, az általános forgalmi értéktől jelentősen eltérő vagy rendszerhiba folytán megjelenő árak, – akkor Szolgáltató nem köteles a megrendelt terméket hibás áron szállítani, hanem a Vásárló tájékoztatása mellett felajánlja a helyes áron történő kiszállítást. Amennyiben ez a Vásárlónak nem felel meg, elállhat a szerződéstől.
 4. A feltüntetett árak nem minősülnek közvetlen árajánlattételnek. Az esetleges elírásokból eredő károkért Szolgáltató nem vállal felelősséget.
 5. Az árucikkek mellett található fotók szimbolikus fotók, az árucikkek csomagolása, megjelenése ettől eltérhet.
 6. A termékekhez tartozó termékleírások nagyobb részét a gyártó bocsátotta rendelkezésre (35014 Italy, Fontaniva (PD), Via Giovanni XXIII. 45.), illetve kisebb részben a csomagolásról és egyéb, mások által is elérhető, nyilvános forrásokból származnak. Ezek pontatlanságáért felelősséget Szolgáltató nem vállal.
 7. Szolgáltató nem vállal felelősséget azért, hogy a megrendelt termék a Vásárló saját céljaira felhasználható-e. A Megrendelő kötelessége megvizsgálni azt, hogy a termék a saját felhasználási céljainak megfelel-e.
 8. Szolgáltató fenntartja a jogot a már visszaigazolt megrendelések visszautasítására részben, vagy teljes egészben.
 9. Át nem vett, visszaküldött csomagok esetén a visszaszállítás díja a Vásárlót terheli.

 

 1. A szerződés létrejötte

 

8.1 Általános jellemzők:

 

A szerződés a Szolgáltató által üzemeltetett Webáruház felületén szerződési feltételek elfogadásával jön létre. A megrendelés akkor jön létre, amikor a Vásárló a megrendelést végső formájában jóváhagyja, az internetes felületen a Szolgáltató részére elküldi, és a Szolgáltató a Vásárló részére a megrendelés adatait a regisztrált e-mail címre küldött elektronikus levélben a megrendelés megerősítése céljából azonosíthatóan visszaigazolja. A Szolgáltató a megrendelések beérkezésekor fenntartja magának a jogot, hogy a regisztráció adatainak valódiságának vagy értelmezhetetlenségének ellenőrzése során, a megrendelés adatait törölje, és a feladott megrendelést érvénytelennek minősítse. A Szolgáltató a szerződést nem iktatja, magatartási kódexnek nem minősül.

 

 

8.2. Megrendelés, vásárlás:

 

A Vásárló bejelentkezés nélkül kosarába gyűjtött termékeket a boltrendszer automatikusan helyezi a vásárló személyes kosarába. A megrendelés az internetes felületen kijelölt gomb aktiválásával történik. A megrendelés akkor tekinthető megtörténtnek, ha a megerősítést követően a Megrendelő visszaigazoló e-mail-t kap a rendelés befogadásáról.

 

8.4. Megrendelés módosítása, törlése:

 

A 2001. évi CVIII. törvény szerint a Webáruház szoftvere a rendelés felvételének tényéről a megrendelés leadásakor a megrendelő felé azonnal értesítést küld. Amennyiben a Vásárlóhoz a visszaigazoló értesítés 48 órán belül nem érkezik meg, akkor a Vásárló ajánlattételi kötöttségei megszűnnek. A Szolgáltató a rendelés teljesítésének megkezdéséig lehetőséget biztosít a Vásárlónak, hogy rendelését módosítsa, amennyiben a Vásárló a visszaigazoló e-mailben észreveszi, hogy valamelyik terméket tévedésből rendelte meg, illetve mást rendelt, mint szeretett volna. Ebben az esetben Megrendelőnek azonnal jeleznie kell Szolgáltató felé a tévedést, a kiküldött visszaigazoló e-mailre válaszolvavagyazciao@undershield.hu e-mail címen.

Szolgáltató a rendelés teljesítésének megkezdéséig lehetőséget biztosít a Vásárlónak rendelése visszavonására is a kiküldött visszaigazoló e-mailre válaszolva vagy a ciao@undershield.hu , illetve a +36 30/878 6499-es telefonszámon, egészen addig, amíg Szolgáltató át nem adja Vásárló csomagját a futárszolgálatnak kézbesítésre. Vásárló az átadásról minden esetben e-mailben értesül.

Ezt követően a 17/1999. (II.5.) kormányrendelet az irányadó. https://www.nfh.hu/data/cms9155/17_1999_Korm_rendelet.pdf

 

 

8.5. Fizetési feltételek:

 

Vásárló a vásárolt áru és szolgáltatás ellenértékét elektronikus úton (bankkártyával) a megrendelés leadásakor, illetve utánvéttel –készpénzes vagy bankkártyás fizetéssel- a szállításkor egyenlítheti ki. Szolgáltató részteljesítést nem fogad el.

 

 

Barion fizetés:

 

Az online bankkártyás fizetések a Barion rendszerén keresztül valósulnak meg. A bankkártya adatok a kereskedőhöz nem jutnak el.

A szolgáltatást nyújtó Barion Payment Zrt. a Magyar Nemzeti Bank felügyelete alatt álló intézmény, engedélyének száma: H-EN-I-1064/2013.

 

A Barion egy elektronikus fizetéseket lebonyolító szolgáltatás. Segítségével fizethetsz online áruházunkban bankkártyával, akár regisztráció nélkül vagy prepaid egyenlegről.

A bankkártyás fizetéshez nem kötelező a regisztráció, elég megadni bankkártyád számát, a lejárati dátumot és a hátoldalon található CVC kódot, valamint egy működő e-mail címet. Ha nincsen bankkártyád, fizetéshez használhatod, az előre feltölt Barion egyenlegedet, amelyet átutalással vagy készpénz befizetéssel tudsz feltölteni, illetve amire ismerőseid is tudnak neked pénzt küldeni. Ebben az esetben e-mailcímed és jelszavad megadásával tudsz fizetni.

 

Tudj meg többet a Barion fizetésről >

 

Elérhetőségeink

Linea Verde Sport Kft.

H - 1223 Budapest, Rózsakert u. 3-11. C. ép.

ciao@undershield.hu

+36 30 878 6499